Stories

Gjør klar for endringer

Siden 1. februar 2013 har Hilde Bakken styrt Statkrafts nye forretningsområde, Power Generation. Hun gikk tidlig ut og varslet endringer. En ny ledergruppe kom på plass.

Selv er Hilde Bakken (47) godt rustet for oppgaven som sjef for Power Generation (PG). Bakken er sivilingeniør med erfaring fra ConocoPhillips, Hydro og 13 år i Statkraft, hvorav tre i konsernledelsen.

Hun har dessuten gjennomført et omfattende kurs på Forsvarets Høgskole, noe som har gitt verdifull kunnskap til oppdraget som leder av styringsgruppen i Statkrafts sikkerhets- og beredskapsprosjekt.

Ansvarsområene til PG-sjefen dekker hennes drift og videreutvikling av fleksible, europeiske aktiva, drift og vedlikehold av vindkraft og foretningsområdet International Hydros europeiske kraftverk. Også prosjektkontoret (PMO) i Statkraft er Bakkens domene.

– Jeg har brukt mye av tiden siden jeg begynte til å få på plass en styringsmodell i PG. Organisasjonen på nivåene under meg er restrukturert, og en ny ledergruppe er på plass.

Hilde Bakken

Sted: Eiriksdal og Makkøren kraftverk

Fotograf: Erik Thallaug

Hilde Bakken har en klar ambisjon om at Statkraft skal beholde sitt konkurransefortrinn innenfor drift og vedlikehold. Det var det ikke vanskelig å få gehør for i Eiriksdal.

Utfordringene kommer tett

– Statkraft har en ambisjon om å ha et varig konkurransefortrinn innenfor drift og vedlikehold. Det er ingen liten oppgave for PG å levere på. Og alt vi gjør skal gjøres på en måte som ivaretar helse, miljø og sikkerhet (HMS) på best mulig måte. I tillegg skal vi levere prosjekter på tid og kost og jobbe med å vedlikeholde porteføljen, forklarer hun.

Utfordringene ligger tett: HMS, en økende vedlikeholdsportefølje, nye rammebetingelser og et kraftmarked i stadig endring. Aldersgjennomsnittet blant 600 norske ansatte er høyt, noe som tilsier et behov for å sikre påfyll av utbyggings- og driftskompetanse de nærmeste årene.

– Anleggene våre blir jo eldre. Hvordan skal vi vedlikeholde dem på en god måte? Samtidig må vi selvfølgelig se etter de mulighetene som finnes for å få inn ny kompetanse og kapasitet, sier Bakken.

Vi er godt skodd for oppgaven med å utvikle og drifte en svært viktig portefølje i Statkraft.

Beholde konkurransefortrinnet

Visjonen om å levere «ren energi» står som en bauta i Statkraft. Strategien om en fleksibel kraftproduksjon og energihandel i Norge og resten av Vest-Europa, med stor satsing på fornybar energi, legger klare føringer for hele organisasjonen.

– Vi er en veldig erfaren, kompetent og lojal organisasjon som driver arbeidet på en bra og konsistent måte over tid. Men det er utfordringer å ta tak i. Organisasjonen har opplevd betydelig vekst de siste fem årene, en trend som vil fortsette. Det er viktig å ta hånd om utviklingen på en god og effektiv måte.

Blant ufordringene er Europas svært krevende økonomiske situasjon. Den vil naturlig nok påvirke kraftsektoren og Statkraft, påpeker Bakken:

– Vår gasskraftportefølje sliter med lønnsomheten på grunn av lave priser på kull og CO2 og en betydelig vekst i solkraft. I mars 2013 ble det derfor besluttet å legge gasskraftverket Robert Frank i kald reserve. Det innebærer en betydelig nedbemanning på anlegget, sier hun.

Endringene i Europa vil også få betydning for Statkrafts nordiske aktiviteter. Kraftforbruket er påvirket av konjunkturene på kontinentet, og prisnivået på CO2 gjør at fremtidsutsiktene for kraftprisene ikke er lyse.

– Utbygging av ny fornybar kraft i Norden og tilførsel av mer kjernekraft fra våre nordiske naboer gjør at kraftoverskuddet vokser. Vi blir dermed svært avhengige av nye mellomlandsforbindelser, sier Bakken.

«Nye» Power Generation

Forretningsområdet Power Generation øker fokus på ledelse, strategi og langsiktige spørsmål, i tillegg til fortsatt oppmerksomhet på god drift. Det innebærer blant annet en del endringer i organisasjonen og at flere nye funksjoner blir opprettet. Blant de siste er forretningsutvikling, samordning og utvikling av vindkraftprosjekter og strategisk og langsiktig utvikling av anlegg.

Noen prinsipper som skal legges til grunn for videre utvikling av organisasjonen i PG er:

1) mer eksplisitt delegering av myndighet og ansvar til linje,
2) tydelige roller og ansvar,
3) tydelighet på lokale, nasjonale og globale prosesser, roller og leveranser,
4) samt at PG må bli tydeligere og bedre på sitt ansvar som tjenesteleverandør, både internt mellom enheter og ut mot andre områder i Statkraft.

Hilde Bakken i tunnelen

Sted: Eirksdal og Makkøren kraftverk

Fotograf: Erik Thallaug

Hilde Bakken har satt seg klare mål.

Endringene kommer

Dette er en av grunnene til at Bakken varsler om endringer i PG-strukturen. Endringene ble lagt frem internt i selskapet i mars.

– Mye av det vi gjør i dag, ble også gjort for 20-30 år siden, slik at arbeidsmetodene er bygget opp systematisk over tid. Det er mange positive sider ved måen vi jobber på i dag. Men siden rammebetingelsene endrer seg både for eksisterende og nye oppgaver, er vi nødt til åjobbe litt annerledes fremover. Det gjenstår mye arbeid, men det som er sikkert, er at det blir endringer i PG-strukturen.

Hun utdyper det slik:

– Jeg ønsker åtydeliggjøre ansvaret i mye større grad enn i dag. Arbeidsprosessene skal endres, slik at linjen og den operative funksjonen får et større ansvar. Den som får en fullmakt må også være villig og kompetent til å ta forpliktelsene og ansvaret som følger med.

– Hvordan tror du endringene vil bli mottatt?

– Jeg tror organisasjonen er robust nok til å tåle endringer og gjøre ting på nye måer. Det som er veldig viktig for meg, er at jeg ikke skal sette meg inn på et kontor og tenke gjennom våre viktigste prioriteringer og målsettinger alene. Jeg ønsker å ha med meg organisasjonen i utviklingen. Det tror jeg blir aller best. Og det skulle jo bare mangle i en så kompetent organisasjon, sier Hilde Bakken.

Tekst: Lily Kalvø
Foto: Erik Thallaug
Også publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 2/2013

Jeg tror organisasjonen er robust nok til å tåle endringer og gjøre ting på nye måter.
Hilde Bakken

Sted: Eiriksdal og Makkøren kraftverk

Fotograf: Erik Thallaug

Besøket i Eiriksdal gjorde ikke Bakken mindre sikker på at organisasjonen vil tåle de nødvendige endringene fremover. Fra venstre Jon Ulrik Haaheim, utbyggingssjef for Nordisk Vannkraft, Johannes Hope, prosjektleder for Eiriksdal og Makkoren kraftverk, og regiondirektør Svein Ove Slinde.

05. jun. 2013