Stories

Sted: Tofte, Hurum

Fotograf: Eivind Bull-Hansen

Den store cellulosefabrikken på Tofte er nedlagt og blir demontert. Men spiren til ny virksomhet er i ferd med å slå rot på fabrikktomten. Produksjonen av biomasse blir for tiden skipet til fjernvarmekunder, men senere vil andregenerasjons biodrivstoff bli framstilt av skogsråvare på Tofte.

Gammelt tømmer, ny energi

Fra tømmer til flis til fjernvarme: Produksjonen av biomasse er i gang på Tofte i Hurum, første skritt på veien for en ny fornybarvirksomhet for Statkraft.

I slutten av august kom lasteskipet «Minerva» til Tofte i Hurum med tonnevis av trestokker fra utskipingshavnen i Lier.

Uken etter startet en innleid flismaskin, en av de største i verden i sitt slag, med å gjøre de store tømmerstokkene, totalt 4.000 tonn, om til små flis som deretter skulle fraktes til en fjernvarmekunde i Danmark. Lokale trevirkeselskaper leverer også tømmerstokker direkte til Tofte i lastebiler.

Produksjonen av biomasse er første skritt på veien for en ny fornybarvirksomhet for Statkraft.

FliskuttingEtterspørselen etter biomasse til et økende antall fjernvarmeanlegg gjør flisproduksjon på Tofte til god business, mens planene om biodrivstoffproduksjon videreutvikles.

Lasteskipet "Minerva"

Sted: Tofte, Hurum

Fotograf: Tone Dahle

I august 2015 kom lasteskipet "Minerva" til Tofte med den første lasten med tømmer som skulle kuttes opp til flis. En uke senere var 4.000 tonn tømmer blitt til biomasse som ble skipet til en fjernvarmekunde i Danmark.

Verdifull biomasse

Statkraft og Södra planlegger produksjon av andregenerasjons flytende biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte. De to selskapene har inngått intensjonsavtale om å danne produksjonsselskapet Silva Green Fuel. Avtalen innebærer også at Statkraft kjøper industriområdet på Tofte av Södra.

Avtalen fikk lederen for biomassehandel i Statkraft, Chris Moore, til å sperre øynene opp. Med base i Statkrafts kontor i London har Moore og hans team lenge drevet handel med biomasse og kan bransjen godt.

– Et biodrivstoffanlegg vil ikke stå ferdig før tidligst i 2020, men på Tofte er det både dypvannskai, transportbånd, bygningsmasse og velegnet infrastruktur for å håndtere store menger trevirke. Samtidig er det et overskudd av trevirke i Norden og et behov for biomasse til et stadig økende antall fjernvarmeanlegg, sier han.

– Dette er et første forsøk på å få til det vi tror kan bli en veldig god forretning for Statkraft. Vi tester det nå, men alt ser lovende ut, og vi har planer om å ha en mer permanent drift av fliskutting og trevirkehandel via Tofte innen neste år, sier Moore.

– Nordeuropeiske strømleverandører viser allerede stor interesse for å få tak i fornybar biomasse levert fra Statkrafts drift på Tofte.

Chris Moore– Det gamle fabrikkområdet på Tofte egner seg godt for produksjon av biomasse, sier Chris Moore, leder for biomassehandel i Statkraft.

Internasjonal biomasse-trading

I første rekke er planen å betjene det nordiske markedet, men biomassehandel er svært internasjonalt, og med en havn som ligger så tilgjengelig til som Tofte er det lett å nå andre markeder også.

Biomasseteamet består i tillegg til Chris Moore av Tiago Thomaz, Ian Roche, Liz Warren, Michael Schoenig og Bernhard Rost.

– Vi har en svært internasjonal sammensetning i vårt team med et svensk, dansk, tysk, portugisisk, australsk og engelsk medlem. Kundene våre ser det bare som en fordel, sier Moore.

Fakta

> Statkraft skal produsere biomasse på industriområdet Tofte, der den tidligere hjørnesteinsbedriften og cellulosefabrikken lå.

> På sikt skal noe av biomassen benyttes av Silva Green Fuel, som ble etablert vinteren 2014. Selskapet er eid 51 prosent av Statkraft og 49 prosent av Södra Cell, og skal produsere biodrivstoff.

> Foreløpig går biomassen fra Tofte til å produsere fjernvarme.

Rull nedover på siden og lær mer om fjernvarme

Denne Statkraft-videoen viser lossing av tømmer og produksjon av flis på Tofte i Hurum.

Hva er fjernvarme?

Mer enn halvparten av varmebehovet i Sverige, Danmark og Finland blir dekket av fjernvarme, og i Norge har fjernvarmebruken nær doblet seg på de siste ti årene. Men hva er egentlig fjernvarme? Og hvorfor er det blitt så populært?

Klimavennlig nett med varme

Fjernvarme er et energisystem der varme blir produsert ett sted og benyttet et annet. Fra et sentralt anlegg blir oppvarmet vann distribuert til boliger, bedrifter og andre bygg gjennom rør under jorda. Det varme vannet benyttes til oppvarming av bygningene gjennom vannbåren gulvvarme eller radiatorer og til oppvarming av tappevann. Det brukte vannet går deretter tilbake til sentralanlegget for å varmes opp på nytt.

I tillegg til at fjernvarme er driftssikkert, gir et godt inneklima og er konkurransedyktig på pris, ønsker stadig flere kunder å bytte ut forurensende oljefyringsanlegg med et mer klimavennlig alternativ.

– Fjernvarme er et viktig bidrag til at lokale og nasjonale klimamål oppnås, sier Nicklas Kilstam, leder for Bio Norden i District Heating i Statkraft.

Bruken av fjernvarme er den største årsaken til reduksjonen av CO2-utslipp i Sverige, der det tilbys fjernvarme i 270 av 290 kommuner. Hvor klimavennlig et fjernvarmeanlegg er, avhenger imidlertid av hvilke energikilder som tas i bruk til oppvarming av vannet som sirkulerer.

– I Statkraft benytter vi først og fremst spillvarme fra forbrenning av avfall og sekundære biobrensler, for eksempel skogflis og restprodukter som sagbruksindustrien ellers hadde kastet. Fjernvarme er derfor et klimavennlig alternativ for husstander og andre bygg, sier Kilstam.

– Fossile energikilder brukes bare som topplast når det er absolutt kaldest. At produksjonen av fjernvarme kan nytte ulike typer brensel, kommer kunden til gode gjennom en stabil, fleksibel og rimelig forsyning av varme.

Statkraft leverer fjernvarme til 13.000 husholdninger, bedrifter og offentlige bygg i Norge og Sverige.
Treflis

Sted: Tofte, Hurum

Fotograf: Tone Dahle

Produksjonen av biomasse er første steg på veien for en ny fornybarvirksomhet for Statkraft.

Urbant fenomen

Statkraft har 11 produksjonsanlegg for fjernvarme i Norge, spredt over hele landet fra Harstad i nord til Moss i sør, samt fire anlegg i Sverige. I tillegg har Statkraft to biomasseanlegg i Tyskland, ett av dem genererer fjernvarme.

– Kalde vintre skaper etterspørsel etter varme. Derfor er fjernvarme først og fremst utbredt i Nord- og Øst-Europa, sier Kilstam.

Det er kostnadskrevende å bygge et produksjonsanlegg og et tilhørende distribusjonsnett. Derfor kan Statkraft bare tilby fjernvarme til områder med en viss boligtetthet og etterspørsel. Til gjengjeld dekker distribusjonsnettene store deler av byene der Statkraft i dag produserer fjernvarme. Eksempelvis dekkes over 30 prosent av varmebehovet i Trondheim av fjernvarme.

Med en økende etterspørsel er fjernvarme et satsingsområde for Statkraft. Et nytt produksjonsanlegg med tilhørende fjernvarmenett er under bygging i Moss og skal stå ferdig i 2016. I tillegg er omfattende utbygginger satt i gang i Namsos og Trondheim.

– Vår ambisjon er å bli en av de mest lønnsomme aktørene på varmemarkedet i Norden.

Tekst om Tofte: Tone Dahle
Tekst om fjernvarme: Heidi Bruvik Sæther
Foto: Tone Dahle, Eivind Bull-Hansen
Artiklene er også publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 3/2015

Statkraft ønsker å tilby sine fjernvarmekunder et fleksibelt system for energiforsyning, i hovedsak basert på fornybare kilder.
Lossing av tømmer fra skip

Overskudd av trevirke i Norden, kombinert med etterspørsel etter biomasse, gir gode forretningsmuligheter.

Sted: Tofte, Hurum

Fotograf: Eivind Bull-Hansen

Biomassen som for tiden blir produsert på Tofte, går til fjernvarmeanlegg.

27. okt. 2015