Stories

Sted: Dörverden, Tyskland

Fotograf: Sabine Grothues

Marked i vekst. Batterilagring av energi er i sterk vekst. Tidligere i år åpnet Statkraft sitt første batterilagringssystem.

Sol på boks

Et multimegawatt-batteri med en ytelse som tilsvarer to millioner iPhone 6-batterier, er satt i drift ved elvekraftverket Dörverden i Tyskland. Med ren energi «på boks» kan fornybare energikilder løse nye og viktige oppgaver.

Litiumionbatteriet i Dörverden består av tre mobile enheter, hver med effekt på mer enn én megawatt. Batteriet er Statkrafts første i sitt slag.

– Energi både fra sol, vind og vann – alle fornybarkildene i porteføljen vår – vil bli lagret i batteriet, forteller Matthias Holzenkamp, direktør for forretningsutvikling i Statkrafts enhet for energistyring og markedstilgang i Düsseldorf i Tyskland.

Mens andre energilagringssystemer for fornybar energi, som for eksempel pumpekraftanlegg for vannkraft, er bundet til bestemte geografiske steder, er det mulig å flytte på batterier. For flere av fornybarenergiene kan batterilagring gi gode svar på sentrale utfordringer knyttet til fleksibilitet og systemsikkerhet.

Energi både fra sol, vind og vann – alle fornybarkildene i porteføljen vår – vil bli lagret i batteriet.

Ren systemsikkerhet

Lagringssystemer er viktige for utbyggingen av fornybar energi, fordi de bidrar til å styrke systemsikkerheten i kraftnettet med ren energi.

– Når stadig mer av energiproduksjonen i Tyskland stammer fra sol og vind, skaper det et økende behov for stabilitet og sikkerhetsløsninger i kraftnettet. Sol og vind er variable energikilder. Hvor mye energi som kan produseres, avhenger av antallet dager med vind og sol, og det gir uforutsigbare variasjoner i kraftproduksjonen, forklarer Holzenkamp.

– Da må vi sørge for å ha backup-løsninger. Og de skal helst være rene.

Balansekraft

Tyskland er ledende i Europa på energi fra variable fornybare energikilder som sol og vind, og landet har satt seg ambisiøse mål. Innen 2020 skal en tredjedel av Tysklands strømforbruk dekkes av fornybare energikilder, halvparten innen 2030 og hele 80 prosent innen 2050.

– Det blir veldig viktig at også disse energikildene kan levere stabilitet og systemsikkerhet i kraftnettet, sier Holzenkamp.

– Batterier som det vi nå har satt i drift, har potensial til å spille en sentral rolle i kraftnettenes viktige balanseøvelse mellom energiforbruk og energiproduksjon. For det første kan de levere positiv balansekraft, de kan altså tilføre energi fra sol og vind når energiforbruket er høyt – uten at solen skinner eller vinden blåser. For det andre kan et batteri reagere utrolig raskt.

Matthias Holzenkamp. Direktør for forretningsutvikling i Statkrafts enhet for energistyring og markedstilgang i Düsseldorf i Tyskland.

Fornybar fleksibilitet

– I tråd med avtalen vi har inngått med den lokale systemoperatøren TenneT, har vi per i dag satt batteriet til å reagere på 30 sekunder, sier Holzenkamp. – Men det kan reagere på under sekundet på svingninger i nettverket.

Den lynkjappe reaksjonsevnen kan bety nye forretningsmuligheter for Statkraft.

– Denne fleksibiliteten gjør det mulig å utvikle en helt ny tjeneste som skal hjelpe til å holde systemfrekvensen så nær 50 Hz som mulig under normal drift, forteller Holzenkamp.

– For å få det til må de tekniske enhetene reagere i løpet av ett sekund, og batterier er i dag den mest lovende teknologien for tjenester av denne typen. Statkraft har et team i Storbritannia som jobber med å utrede forretningsmulighetene dette kan gi.

Følger markedet tett

Om Statkraft kommer til å installere slike batterier flere steder enn i Dörverden, avhenger av hvordan markedet for batteribaserte tjenester utvikler seg.

– Men vi følger opp nye muligheter, forteller Holzenkamp. – De mest lovende akkurat nå er to prosjekter der Statkraft kan tilby ny og viktig kunnskap, relevant beliggenhet og markedstilgang for batteriet. Dessuten følger vi naturligvis tett med på mulighetene som måtte oppstå i Storbritannia.

Tekst:Anette Hjerde
Foto: Sabine Grothues
Artikkelen er også publisert i Statkrafts magasin People 6 Power nr. 2/2016

 

Statkrafts nye batterilagringssystem med kapasitet på 3 MW ligger ved elvekraftverket Dörverden i Niedersachsen i Tyskland. Batterisystemet er utviklet i nært samarbeid med selskapet ads-tec GmbH og er det første multimegawatt- batteriet i nettverksområdet til systemoperatøren TenneT TSO GmbH.

06. jul. 2016