Stories

Sted: Oslo

Fotograf: Mona Holm

Et av hovedresultatene i Lavutslippsscenariet er at fornybarandelen i verdens primærenergiforbruk øker fra dagens 13 prosent til 29 prosent.

Lavutslippsscenario 2035: Realistisk optimisme

Hvordan ser verdens energisystemer ut i 2035? Ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario vil elektrifiseringen skyte fart, og andelen av fornybar energi vil mer enn dobles i verdens energimiks.

Men hva er egentlig Lavutslippsscenariet, og hvorfor har Statkraft det?

Hvert år lager Statkraft ulike fremtidsscenarier for energisystemer. Scenariene er en del av arbeidet med de langsiktige prisprognosene (LPF) som legges til grunn for beslutninger i selskapet.

For første gang har Statkraft trukket ut hovedresultatene i ett slikt scenario, Lavutslippsscenariet, og gjort dem tilgjengelige også eksternt.

– Dette gjør vi for å informere, og fordi vi ønsker å være relevante i debatten. Lavutslippsscenariet er et tverrfaglig samarbeid mellom flere av forretningsområdene i Statkraft og baserer seg både på våre egne analyser og eksterne kilder, forklarer seniorrådgiver Mari Grooss Viddal i Public Affairs.

Last ned en kopi

Klikk på bildet under for å laste ned en PDF av den komplette rapporten.

Forside på rapport

Positiv spinn

Scenariet er en av flere fremtidsanalyser for den globale energisektoren.

– Det finnes mange eksterne kilder, der noen er veldig optimistiske i forhold til å redusere klimagassutslipp, mens andre er mer konservative og bare viderefører dagens virkelighet, som IEA New Policy. Lavutslippsscenariet prøver å balansere disse perspektivene og illustrerer et optimistisk, men likevel realistisk fremtidsbilde for teknologiutvikling og klimagassutslipp fra energisektoren, sier hun.

Lavutslippsscenariet er basert på et resonnement om at verden de neste årene kan komme i en positiv spinn – der den teknologiske, markedsmessige og politiske utviklingen gjensidig forsterker hverandre.

– Vi ser det som et mulig utfall av at de internasjonale teknologitrendene vi nå ser, fortsetter å vinne momentum, og at klimapolitikken gradvis forsterkes.

Illistrasjon av togradersmålet

I desember 2015 ble det inngått en global klimaavtale i Paris. Paris-avtalen har et felles mål om å begrense den globale temperaturøkningen til to grader celsius over førindustrielt nivå.

Økt el-etterspørsel

I den globale klimaavtalen som ble inngått i Paris i 2015, forplikter de fleste land i verden seg til å begrense utslippene av klimagasser.

Landene har et felles mål om å begrense den globale temperaturøkningen til to grader celsius over førindustrielt nivå.

– Lavutslippsscenariet baserer seg på en forventning om at kostnadsfallet for solkraft, vindkraft og batterier vil fortsette i den samme raske takten som i de siste årene. Kombinert med politisk påtrykk vil lavere kostnader for fornybar teknologi føre til mindre forbruk av fossil energi og dermed reduserte klimagassutslipp, men fallet er likevel ikke kraftig nok til at vi er på vei mot togradersmålet, sier Viddal.

Fallende batterikostnader vil ifølge Lavutslippsscenariet føre til at elbiler globalt vil være konkurransedyktige uten subsidier allerede midt på 2020-tallet og bidra til økt elektrifisering innen transportsektoren.

– Det vil selvsagt variere fra land til land og for ulike typer biler, men totalt sett venter scenariet at etterspørselen etter elektrisitet øker med 78 prosent ved en økt elektrifisering i transportsektoren og i industri- og bygningssektorene, sier Viddal.

Et hovedfunn er at hele økningen i etterspørselen etter elektrisitet fra i dag til 2035 kan dekkes av utslippsfri kraftproduksjon.

Nye løsninger

De siste tiårene har verdens energiforbruk økt kraftigere enn noen gang tidligere i historien, på grunn av befolknings- og velstandsvekst.

Økningen har stort sett vært dekket av fossile energikilder. Verdens energiforbruk vokser fremdeles, men veksten mot 2035 vil bli lavere enn tidligere, drevet frem av mer energieffektivisering.

– Lavutslippsscenariet skiller seg fra mange andre energimarkedsanalyser ved en sterkere elektrifisering av energibruken i transport og varme, mer energieffektivisering og mer utbygging av vind- og solkraft. Scenariet forventer at 29 prosent av verdens primærenergiforbruk vil komme fra fornybare kilder i 2035, mot dagens 13 prosent. Et hovedfunn er at hele økningen i elektrisitetsetterspørselen fra i dag til 2035 kan dekkes av utslippsfri kraftproduksjon: Sol, vind, vann og noe kjernekraft, sier Viddal.

Illustrasjon om el-biler

Andelen av elbiler vil ifølge scenariet utgjøre 40 prosent av det globale personbilsalget innen 2035, mot 0,5 prosent i 2013.

Påvirkning

Statkraft presenterte Lavutslippsscenariet under "Arendalsuka" i august 2016, en møteplass for norske politikere og næringslivsrepresentanter.

– Ved å dele kunnskapen vi sitter på, kan vi bidra til debatten om fremtidens energisystemer, øke oppmerksomheten rundt elektrifisering og vise at en mer optimistisk tilnærming er realistisk, avslutter Viddal.

Tekst: Sissel Fantoft
Illustrasjoner: Mona Holm
Artikkelen har også vært publisert i Statkrafts magasin People & Power nr. 3/2016.

Fakta

Lavutslippsscenariet til Statkraft ser på global energimiks og utslipp av klimagasser for verdens energisystemer frem mot 2035.

Hovedfunn:

> Veksttakten i fornybare teknologier fortsetter slik som i senere år, drevet av et fortsatt sterkt fall i kostnader og en strammere klimapolitikk.

> Verdens kraftforbruk øker med 2,6 prosent per år i perioden, primært som følge av elektrifisering innenfor transport, bygg og industri.

> Hele forbruksøkningen dekkes av utslippsfri kraftproduksjon.

> Fossil kraftproduksjon faller med 12 prosent over perioden. Kullforbruket faller med 33 prosent mot 2035 fra dagens nivå. Oljeforbruket flater ut på dagens nivå frem til 2025, for deretter å falle.

13. des. 2016