Stories

Sted: Hemnes, Nordland

Fotograf: Tine Poppe

Vannet flommer igjen i Sjøforsen, et viktig gyte- og oppvekstområde for laksen i elven Røssåga. Før rehabiliteringen var dette området av elven gjengrodd og nærmest tørrlagt.

Laksen tilbake i elven

Da Røssåga-vassdraget ble bygget ut på 1950-tallet, ble deler av elven tørrlagt og grodde igjen. Nå er vannet og laksen tilbake.

Da kraftverket Nedre Røssåga i Hemnes kommune i Nordland trengte å bli rehabilitert, besluttet Statkraft i tillegg å bygge et nytt kraftverk, Nye Nedre Røssåga.

Bjørn Grane (Foto: Tine Poppe)– Dette er et godt eksempel på at rehabilitering av gamle kraftverk kan gi muligheter til å redusere negativ miljøpåvirkning. For Røssåga var tørrleggingen av Sjøforsen uten tvil noe av det mest kontroversielle, sier Bjørn Grane, miljøkoordinator i Statkraft..

Elvestrekningen ”Sjøforsen” i Røssåga er nå restaurert. Vannet er tilbake, og laksen har igjen fått gode gyteplasser og leveområder uten at det påvirker kraftproduksjonen.

Laksefiskerne fryder seg over at levekårene for laksen i Røssåga er betydelig bedret.

Laksefiskerne fryder seg over at levekårene er betydelig bedret for laksen i Røssåga. (Foto: Henrik Fredriksen/Korgen Camping)

Utfordringer

Den 650 meter lange elvestrekningen var opprinnelig et viktig gyte- og leveområde for laksen. Etter kraftutbyggingen på 1950-tallet ble vannføringen kraftig redusert. Vegetasjon og skog tok over.

– Det omfattende restaureringsprosjektet har ikke bare ført vannet og lakselivet tilbake, restaureringsarbeidet medførte også at vi har fått åpnet gjengrodde områder og dermed tilrettelagt det med gangvei for turgåere. I tillegg er det gjort omfattende tiltak for flomsikring, forteller Grane.

Avgjørende

Gry Elly FordelsenEn av dem som setter pris på rehabiliteringen av elveløpet, er Gry Elly Fordelsen, daglig leder og eier av Korgen Camping og medlem av Røssåga Elveeierlag.

– Her på gården har vi huset laksefiskere i snart 200 år, fra de britiske ”lakselordene” som reiste hit på 1800-tallet til dagens campingturister. Livet i elva er helt avgjørende for oss, sier hun.

Fordelsen får daglig gode tilbakemeldinger på utbedringene fra gjestene sine.

– Det har vært noen tunge år med anleggsarbeider, men nå er det blitt så fint. Hver dag får vi skryt fra fiskere og andre campingturister, i tillegg til at området er blitt svært populært blant lokalbefolkningen. Turstien og beplantingen er virkelig prikken over i-en. Elven er blitt veldig tilgjengelig. Nå gleder vi oss til at lakseyngelen vokser seg stor. Det gjelder å ha et langsiktig perspektiv, for det tar nok flere år før vi virkelig ser resultatene av rehabiliteringen.

Hun roser Statkraft for initiativet og arbeidet som er gjort.

– Statkraft henter ut store verdier av elven vår, så det er naturlig at selskapet bidrar med miljøtiltak. Samtidig skal de ha skryt for at det har blitt så bra, både visuelt og med oppfølging fra fiskebiolog.

Statkraft henter ut store verdier av elven vår, så det er naturlig at selskapet bidrar med miljøtiltak.
Illustrasjon over økning i gyting

Sted: Hemnes, Nordland

Fotograf:

Målinger som er gjort før og etter at miljøtiltaket ble gjennomført, viser en markant økning av gytefisk i Sjøforsen.

Illustrasjon som viser økning i leveområder

Sted: Hemnes, Nordland

Fotograf:

Målinger utført av ferskvannsbiolog viser at miljøtiltaket i Røssåga har gitt en kraftig økning i gode leveområder for ungfisken.

Spesialdesign

Bjørn Grane og teamet fra Statkraft tok frem en gammel idé da det nye kraftverket skulle prosjekteres. Ved å legge det nye utløpet helt opp under Sjøforsen kunne de føre vann tilbake til elvestrekket. Utløpet har fått en retning som sikrer akseptable vannmengder.

Ferskvannsbiolog Øyvind Kanstad Hanssen ble koblet på prosjektet for å sikre et design som laksen ville trives med.

– Det var flere utfordringer knyttet til rehabiliteringen av elveløpet. Vi måtte sørge for nok vann slik at fisken ikke risikerte å strande, og samtidig var det viktig at vannhastigheten ikke ble for høy så nært kraftverkstunellen, sier han.

Løsningen ble å dele elveløpet og lage to soner for vannføringen.

– Vi lagde en ”motorvei” for vannet på den ene siden av elven og et ”fotgjengerfelt” for saktere trafikk på den andre siden. Vi bremset vannet ved å legge ut en rekke steingrupper og bygget en terskel som bidrar til å redusere vannhastigheten. Denne terskelen sikrer også forsvarlig vannstand når produksjonen i kraftverket varierer. For å lage gode gyteområder «luftet» vi grusen i elven og fjernet sand og slam. Gode leveområder for ungfisk ble laget ved å tilføre store mengder stein.

Gode resultater

Gjennom prosjektet er det gjort flere målinger av livet i elven før og etter gjennomføringen av miljøtiltaket. De første fiskebiologiske undersøkelsene i elven ble utført få måneder etter at Nye Nedre Røssåga kraftverk ble satt i drift i juli i 2016. Ungfiskregistreringene viste at laksunger allerede hadde tatt i bruk den nye elvestrekningen.

– Effekten så vi raskt. Under gytefisktelling om høsten befant 40 prosent av all gytefisk i elven seg i Sjøforsen, der det tidligere knapt var verken gytefisk eller ungfisk, sier Kanstad Hanssen.

Han mener det er viktig at kraftselskapene tar ansvar for miljøet i regulerte vassdrag.

– Som samfunn vet vi i dag mer og tar andre hensyn enn man gjorde under de store kraftutbyggingene på 1950- og 1960-tallet. Derfor mener jeg dette er et eksempel til etterfølgelse. Restaureringen er ikke drevet frem av forvaltningsmyndighetene. Statkraft startet og gjennomførte prosjektet på eget initiativ, sier ferskvannsbiologen.

Dette er et godt eksempel på at uønskede miljøforhold fra tidligere kraftutbygginger i stor grad er reversible.
Sti langs elven.

Sted: Hemnes, Nordland

Fotograf: Bjørn Grane

Turveien ved Sjøforsen er blitt populær både blant lokalbefolkningen og laksefiskerne, som setter pris på tilgjengeligheten mot elven.

Flomsikring

Prosjektet har tatt høyde for at uforutsette ting kan skje.

– I utløpstunnelene mellom det gamle og nye kraftverket har vi bygget forbindelser som sørger for sikker vannfordeling til det nye elveavsnittet, uavhengig av driftssituasjonen ved kraftverkene. Neste år vil det også bli montert en automatisk forbislippingsventil som skal føre vann til elven ved et eventuelt utfall i kraftverkene, sier Statkrafts miljøkoordinator Bjørn Grane.

Med økt vannstand i elven har det også vært viktig å forebygge flomskader.

– Det er utført omfattende sikringstiltak. Flere større forbygninger langs strandlinjen er på plass, dekket av naturstein for å passe inn i landskapet, sier Grane.

Restaureringen av Sjøforsen har med andre ord vært en omfattende prosess.

– Miljøtiltaket er totalt sett et av det største av sitt slag i Norge. Det er derfor svært tilfredsstillende at miljøtilstanden i Sjøforsen er endret fra svært dårlig til god. For Statkraft er det også av stor betydning at en av de største miljøutfordringene ved Nedre Røssåga kraftverk er betydelig redusert. Dette er et godt eksempel på at uønskede miljøforhold fra tidligere kraftutbygginger i stor grad er reversible, sier Grane.

Tekst: Jenny Bull Tuhus
Foto: Tine Poppe, Bjørn Grane, Korgen Camping

Laksefiske i Røssåga

Det er lange tradisjoner for laksefiske i Røssåga. På midten av 1800-tallet kom de såkalte lakselordene hit fra England. I dag er det både lokale fiskere og tilreisende fra inn- og utland som prøver fiskelykken i elven. (Foto: Gry Elly Fordelsen/Korgen Camping)

Lær mer

Fakta: Nedre Røssåga kraftverk
Fakta: Øvre Røssåga kraftverk
Featureartikkel: "Oppgjør ved Røssvatnet"
Video: "Klar for nye 50 år"

Flomsikring i Røssåga

Sted: Hemnes, Nordland

Fotograf: Bjørn Grane

Området ved det nye utløpet i Sjøforsen er ryddet. Flomsikringstiltak rammer inn elven mot den nye turveien. Det er benyttet naturstein i forbygningene som skal hindre i flom, slik at uttrykket blir mest mulig naturlig.

31. okt. 2017